Tai Canolbarth Cymru
Adroddiad blynyddol 2018

Bwrw golwg yn ôl ar ein perfformiad dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf a rhoi sylw i rai o'n blaenoriaethau a llwyddiannau

Trosolwg o'r gymdeithas

Darparu mwy o gartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl Canolbarth Cymru

Buddsoddwyd £1.2 miliwn yn cynnal a chadw ein cartrefi

Dyrannwyd 150 o gartrefi newydd yn ystod y flwyddyn

Gwariwyd £5,000 ar brosiectau datblygu cymunedol

92% o denantiaid yn fodlon gyda'r gwasanaeth cyffredinol a dderbyniant

75 o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Helpu pobl hŷn ac anabl i aros adref yn gysurus a diogel

Ymgysylltu gyda'n cymuned

Cefnogi a gweithio gyda chymunedau i wella ein gwasanaethau

Sut y gwnaethom berfformio

Adolygu Perfformiad yn Barhaus i Wella Perfformiad

Perfformiad ariannol

Sicrhau cynaliadwyedd ariannol grŵp tai canolbarth cymru

Gwella ein cartrefi

Buddsoddi i wella ein cartrefi yn barhaus

Datblygiadau newydd

Ymagwedd Leol at Dai Cymunedol

Gwariwyd £7.4 miliwn yn darparu cartrefi newydd

Cafodd 453 o breswylwyr gyngor ar fudd-daliadau

Dywedodd 91% o breswylwyr fod y rhent yn rhoi gwerth da am arian

Roedd 87% o denantiaid yn fodlon gyda'r gwasanaeth atgyweirio

Derbyniodd 1,859 o gleientiaid help gan Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Gwasanaethau i breswylwyr

Mae timau gwasanaethau cwsmeriaid a rheoli incwm yn rhoi help a chefnogaeth i gwsmeriaid

Gweithio i'r gymdeithas

Mae gweithio i gymdeithas tai canolbarth cymru yn fwy na dim ond swydd

Next Prev